Narva linn


Linnavara võõrandamine (Jõesuu tn 32a)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja järgmise linnavara võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

kinnistu (hoonestatud) asukohaga Ida-Viru maakond, Narva linn, Jõesuu tn 32a (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 12232650)

• katastritunnus: 51101:001:0999
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• kinnistu pindala: 1458 m²

• alghind: 20 000 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 2 000 eurot

Kinnistul asuvad: eramu (ehitisregistri kood 118006787, ehitusalune pind 72 m², suletud netopind 64,3 m²; veevarustus puudub, lokaalne kanalisatsioon) ja kuur (ehitisregistri kood 118006789, ehitusalune pind 25 m²).
FOTOD

Müüdava objekti suhtes kehtib kirjalik hoonestatud kinnisasja rendileping tähtajaga kuni 30.01.2055. a. Vastavalt VÕS § 291 lg 1 kinnisasja võõrandamisel lähevad üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused üle asja omandajale. Vastavalt VÕS §  323 lg 1 üüritud asja võõrandamisel võib uus üürileandja üürilepingu kolme kuu jooksul üles öelda arvates asja võõrandamise päevast.

Kinnisasja võõrandamise tingimuseks on, et kui uus üürileandja (s.o ostja) rikub üürilepingust tulenevat kohustust, ei vastuta eelmine üürileandja (s.o võõrandaja) kolme aasta jooksul, alates üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekust, kohustuse rikkumisega üürnikule tekitatud kahju eest nagu käendaja.

Objektiga tutvumiseks palume kokku leppida aeg tööpäeviti telefonidel 359 9142,  359 9157 või 5665 0191.

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Objekt müüakse seisundis, milles see on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Avalik suuline enampakkumine toimub 12. novembril 2019. aastal kell 10.00 aadressil Narva linn, Peetri plats 3, ruum 22 (III korrus), kabinet 2.
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 12. novembril 2019. a kell 9.30-9.45.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 14. oktoobrist 2019. a kuni 08. novembrini 2019. a (kaasa arvatud, NB! 08.11.2019 dokumentide vastuvõtt paberkandjal - kuni kella 16.00-ni; elektrooniliselt - kuni 24.00-ni) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn, Peetri plats 3, ruum 23 (IV korrus), kabinet 6. Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ning nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane osavõtuavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus enampakkumisel osalemise  ja esindajale selleks esindusõiguse andmise kohta; kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole äriühingu juhatuse liige, siis sel juhul esindusõigust tõendav volikiri ja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvele nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse. 

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata. 

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonnas aadressil Narva linn, Peetri plats 3, ruum 23 (IV korrus), kabinet nr 6.

Vastuvõtuaeg:
E, T, K, N 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• R 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info: tel +(372) 359 9142,  359 9157,  5665 0191;
e-post:
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 11.10.2019, 07:58
Muudetud 11.10.2019, 09:23

eelmine järgmine