Narva linn


Konkurss Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale

Narva Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ametikoha täitmiseks.

Põhiülesanded:
- esindab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametit (edaspidi Amet) kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud Ameti ülesannete täitmiseks;
- juhib Ameti tegevust ja vastutab Ametile pandud ülesannete täitmise eest ja annab volitusi Ameti esindamiseks;
- annab välja Ameti töö korraldamiseks vajalikke käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
- esitab linnavalitsusele ettepanekuid Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
- nimetab ametisse ja vabastab ametist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ameti teenistujate ja töötajatega;
- määrab kindlaks Ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
- sõlmib vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Narva linna õigusaktidele tuginedes Ameti ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid ja esindab oma pädevuse piires ilma täiendavate volitusteta Ametit riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
- käsutab temale antud õiguste piires Ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;
- rakendab abinõusid Ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
- esitab Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorile Ameti eelarve eelnõu ning kannab vastutust eelarve korrektse täitmise eest ning eelarves ettenähtud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
- esitab Ameti poolt välja töötatud õigusaktide eelnõusid linnavalitsuse istungitele;
- täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Narva linna õigusaktidega või linnapea ja linnavalitsuse liikmete poolt, tuginedes linnavalitsuse liikmete tööjaotusele.

Sobiv kandidaat:
- omab Eesti Vabariigi poolt tunnustatud magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset;
- omab vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või 3-aastast töökogemust kõrgharidust nõudval töökohal ametiasutuse või ametikoha valdkonnas;
- omab üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
- omab põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskab neid ametiülesannete täitmisel rakendada;
- valdab eesti keelt seaduse alusel sätestatud ulatuses, inglise keelt ning vene keelt;
- tunneb asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning teenistusülesannete täitmisel täidab neid nõuetekohaselt ja täpselt;
- oskab kasutada arvutit, sealhulgas ametikohale vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
- on avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega;
- omab juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

Omalt poolt pakume:
-toetavat ja sõbralikku meeskonda;
-enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Töökoha asukoht: Narva linn, Peetri plats 3.
Tööaeg: täistööaeg.
Töösuhte kestus: tähtajatu.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- sooviavaldus;
- CV;
- motivatsioonikiri;
- allkirjastatud kinnitus, et kandidaat vastab ametikohale astumiseks seaduses sätestatud nõuetele;
- haridust tõendava dokumendi koopia;
- isikut tõendava dokumendi koopia;
- muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume saata hiljemalt 4. juuniks 2019. aastal märgusõnaga "LAÖA direktor" e-posti aadressile konkurss@narva.ee või edastada paberkandjal postiaadressile Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, 20308 Narva linn või tuua isiklikult Narva Linnavalitsusse (Peetri plats 5, kab. 213).

Täiendav info:
Narva Linnakantselei asjaajamisteenistuse vaneminspektor Larissa Bogatova, tel 3599027.

Lisatud 17.05.2019, 16:23
Muudetud 17.05.2019, 16:42

eelmine järgmine