Narva linn


Konkurss SA Narva Linnaelamu juhatuse liikme ametikohale

SA Narva Linnaelamu nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse liikme ametikohale.

SA Narva Linnaelamu põhiülesandeks on munitsipaalomandis oleva elamufondi haldamine ning teenindamine, selle säilivuse tagamine ning tehnilise seisukorra parandamine.

SA Narva Linnaelamu juhatuse liikme peamised ülesanded on:
Juhatuse liikme ülesanne on sihtasutuse operatiivne ja strateegiline juhtimine ning arendamine. Juhatuse liige juhib ja esindab sihtasutust vastavalt ametilepingule ning vastutab põhikirjaga pandud ülesannete täitmise eest.
Juhatuse liikme ametiaeg on kolm aastat.

Ootused juhatuse liikme kandidaadile:
• tehniline või majandusalane kõrgharidus;
• juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat;
• eesti keele vabalt valdamine;
• hea inglise ja vene keele oskus;
• hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning pingetaluvus;
• projektdokumentatsiooniga ning struktuurfondidega töötamise kogemus.

Valikul eelistame tulemusele ja meeskonnatööle orienteeritud kandidaate.

Kandidaatidel palume saata motiveeritud avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, visioon SA Narva Linnaelamu strateegilistest valikutest lähiaastate perspektiivis (kuni 3 aastani) ning elulookirjeldus märgusõnaga „Juhatuse liige“ 21. maiks 2021 kella 14:00-ks e-posti aadressile linnaelamu@narva.ee.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3¹ alusel ei või SA Narva Linnaelamu juhatuse liikmeks olla isik:
1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
3) kellel on ärikeeld;
4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
6) kellel on selle eraõigusliku juriidilise isikuga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

Esitades avaldust peab kandideerija kinnitama, et tema puhul puuduvad esile toodud asjaolud ja see annab SA Narva Linnaelamu nõukogule õiguse kontrollida kandideerija isiklikke andmeid vastavasisulistes registrites (sh karistusregistris).

Kõigi konkursil osalejate konfidentsiaalsus tagatakse. Sobivate kandidaatide puudumisel on SA Narva Linnaelamu õigus tagasi lükata kõik kandidaadid.

Lisatud 30.04.2021, 11:33
Muudetud 30.04.2021, 11:52

eelmine järgmine