Narva linn


2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste esitamine

Narva linn: huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste esitamine plakat

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ootab 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi. Toetust saavad taotleda Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes pakuvad Narva linnas noortele (vanuses 7-19 aastat) plaanipärase ja noorte vajadustele vastava huvihariduse ja/või huvitegevuse teenust.

Toetust saab taotleda nendele tegevustele, mis toetavad vähemalt üht alljärgmistest aspektidest:
- tegevused soodustavad Narva linna huvihariduse/ huvitegevuse teenuste kättesaadavuse ja mitmekesisuse parendamist ja suurendavad seega Narva noorte huvihariduses või huvitegevuses osalemist;
- tegevused on suunatud huvihariduses või huvitegevuses mitteosalevate noorte kaasamisele;
- tegevused on suunatud raskendatud tingimustes olevate noorte huviharidusse/huvitegevusse kaasamisele (sh toimetulekuraskustega peredes elavad noored, puudega noored, regionaalsest paiknemisest tingitud erivajadustega noored jms).

Taotlusi ei saa esitada Narva linna ametiasutuste hallatavad asutused, juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on taotlemisele eelneva kuu seisuga võlgnevus Narva linna ees (sh linnavara kasutamisega seotud võlgnevus) ja/või riiklike maksude võlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg maksukorralduse seaduse tähenduses.

Toetust ei saa taotleda alljärgmiste kulude katteks:
1) kinnisvara ja sõiduvahendite omandamise või kasutusse võtmise kulud;
2) hoonete ja rajatiste ehitamise kulud;
3) kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

Taotlusi vaatab läbi ja toetuse andmise otsuse langetab Narva Linnavalitsuse komisjon.

Tegevusi hinnatakse alljärgmiste põhimõtete kohaselt:  
• tegevuse suunitlus piiratud võimalustega noortele;
• tegevuse vastavus noorte vajadustele ja nõudlus tegevuse vastu;
• tegevuse uudsus ja ainulaadsus;
• tegevusega kaasatakse täiendavalt osalevaid noori või luuakse täiendavaid osalemisvõimalusi;
• tegevuse vastavus huvihariduse/ -tegevuse mõistele (süsteemne juhendatav tegevus pideva õpilaskoosseisuga);
• tegevus toetab noorte vaba tahte ja omaalgatust;
• tegevusest ja teenuse osutamise korrast esitatud info täielikkus/ usaldusväärsus/ realistlikkus;
• materiaalse baasi ja nõuetele vastavate ruumide olemasolu;
• pakutava teenuse kvaliteet (sh õpetajate ja treenerite kvalifikatsioon);
• tegevus toetab kohalikke traditsioone (sh traditsioonilisi üritusi);
• tegevuskulude otstarbekus ja proportsionaalsus kaasatavate noorte arvule;
• tegevuse finantsiline kättesaadavus (jõukohane osalustasu, soodustuste olemasolu).

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda vormikohane taotlus.

Taotlus esitatakse hiljemalt 16.12.2020. a e-posti aadressile anastassia.yakovleva@narva.ee.

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise korraga on võimalik tutvuda siin.


Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
anastassia.yakovleva@narva.ee

Lisatud 24.11.2020, 12:54
Muudetud 24.11.2020, 14:37

eelmine järgmine