Narva linn


Konkurss peaarhitekti ametikohale

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi

PEAARHITEKTI ametikohale

Ametikoha põhieesmärk on:
► linnaruumi üldise arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamine;
► linna arhitektuuri-, projekteerimis- ja planeerimisalase töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine;
► arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhtimine.

Peaarhitekti peamisteks tööülesanneteks on:
1. Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna juhtimine, sh:
♦ Planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuursete ja linnakujunduslike põhiprintsiipide väljatöötamise ning planeerimisalase töö korraldamine.
♦ Planeeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimuste koostamise korraldamine.
♦ Üldplaneeringu koostamise, ülevaatamise ja elluviimise tagamine.
♦ Linna poolsete arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste täpsustamine ning vajadusel ehitusprojektide planeeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse hindamine.
♦ Ehitus- ja kasutuslubade väljastamiseks vms esitatud ehitusprojektide, nende muudatuste jm kooskõlastamine.
♦ Fassaadipasside jm linnakujundustiku mõjuga projektide läbi vaatamine, arhitektuursete ja linnakujunduslike projektide kohta linna poolsete tingimuste ning seisukohtade koostamine ning kooskõlastamine. Välireklaami paigaldamise tingimuste koostamine ja reklaamide kooskõlastamine.
♦ Linna kunstilise kujundamise põhimõtete väljatöötamise ja kujundustööde koordineerimine ja kooskõlastamine.
♦ Muinsus- ja keskkonnakaitse tegevuse korraldamine linna territooriumil.
♦ Nõustamine planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes, esitatud taotluste, avalduste, päringutele, taotlustele jms vastamine või vastamise korraldamine.
♦ Linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuste eelnõude koostamine, nende esitamine vastuvõtmiseks ning ettekandmine halduskogu istungitel.
♦ Seisukoha andmine kinnistu piiride määramise ja muutmise ning munitsipaalmaa võõrandamise ja omandamise tehingute mõju kohta linna avalikule ruumile.
♦ Korrektse eestikeelse õigekirja tagamine osakonna dokumentides ja kirjades.
2. Linna objektide ja avaliku ruumi arhitektuurivõistluste korraldamise suunamine, võistlustingimuste koostamise ja võistluste läbiviimise korraldamine ning võistluste žüriides osalemine.
3. Objektide ülevaatustel osalemine kasutuslubade vormistamiseks, linna ehitiste vastuvõtukomisjonides osalemine.
4. Ettepanekute tegemine linna planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalaste normdokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks.
5. Linna ehitusmääruse, projekteerimis-, planeerimis- ja ehitusalaste eeskirjade ja normdokumentide väljatöötamisel osalemine.
6. Linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt moodustatud komisjonide töös osalemine.
7. Ilma erikorralduseta ülesannete täitmine, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest. Direktori poolt antud ühekordsete täiendavate ülesannete täitmine.
8. Ameti direktori asendamine.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane (arhitektuur) Eestis tunnustatud akadeemiline kõrgharidus (vähemalt magistrikraad, MA)
• vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus
• eesti keele oskus C1-tasemel
• vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel
• inglise keele oskus suhtlustasemel
• vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele
• hea juhtimisoskus, koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd vastuolulises suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses
• võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
• enesetäiendamise võimalust
• sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi
• väljastpoolt Narvat tulijale munitsipaalkorteri üürimise võimalust

Kandideerimiseks esitada:
• elulookirjeldus (CV) koos palgasooviga ja kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest.
• haridust tõendava dokumendi koopia
• motivatsioonikiri (maks. 0,5 lk)
• essee visioonist, mida soovid peaarhitektina ellu viia (prioriteedid linnaruumis, ülesanded mida täita soovid jms) (maks. 2 lk)
• portfoolio teostatud töödest (4-6 tööd)

CV ja lisad märkega "PEAARHITEKT" palume saata hiljemalt 28. veebruariks 2020 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva
või e-posti aadressil
karin.uustallo@narva.ee.

Lisatud 05.02.2020, 16:13
Muudetud 05.02.2020, 16:39

eelmine järgmine