Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Kraavi tn 1, 2; Karja tn 3)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamiseks täpsustatud Narva Linnavalitsuse 17.03.2020. a korraldusega nr 209-k kehtestatud Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel ning Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3 krundile ehitiste rajamiseks võistlustöö "DUO" alusel.

Lähtudes taotlusest ja võistlustööst "DUO", on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 2 alusel. Hoonete ehitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu ja ehitisealust pinda).
Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamiseks ja uue lasteasutuse hoone püstitamiseks projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte:
2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, keeramist ja nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
3) kõrguse ja sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi (sh katusekallete muutmist);
5) ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
6) ehitusuuringu tegemise vajadust;
7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja võistlustööga saab tutvuda siin.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 02.04.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 02. aprilliks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.Vaata veel:
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Rahu tn 12a)


Lisatud 17.03.2021, 13:46
Muudetud 17.03.2021, 14:59

eelmine järgmine