Narva linn


Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Käesolev teade avaldatakse vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikele 6.

Narva Linnavolikogu 21.01.2021. a otsusega nr 4 on algatanud Narva linna arengukava aastani 2035 (arengukava) koostamise ja jätnud algatamata kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Arengukava eesmärk on Narva linnaelu erinevate eluvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu planeerimine aastani 2035.

Arengukava koostamise algataja ja kehtestaja on Narva Linnavolikogu (Peetri plats 1, Narva 20308, narvavk@narva.ee) ning koostamise korraldaja on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Peetri plats 3-5, Narva 20308, areng@narva.ee).

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõikele 4 tuleb linna arengukava koostada nii, et see oleks kooskõlas üldplaneeringuga. Kuna Narva Linnavolikogu algatas 27.08.2020 otsusega nr 32 üldplaneeringu koostamise, mille raames viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine, ei ole seetõttu efektiivne ning otstarbekas teostada arengukavale eraldi strateegilist keskkonnamõju hindamist. Algatatud Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilises hindamises hinnatakse ka Narva linna arengukava koostamise ja elluviimisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud, nende kestus, sagedus ja pöörduvus.

Arengukava koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Narva linna dokumendiregistris (Volikogu õigusaktid) aadressil https://dokregister.narva.ee või Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametis, Peetri plats 3-5, esmaspäeviti kella 14:00 kuni 18:00 ja kolmapäeviti kella 9:00 kuni 12:00.

Lisatud 27.01.2021, 15:22
Muudetud 27.01.2021, 15:48

eelmine järgmine