Narva linn


Narva Linnavolikogu kehtivad määrused

Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrus nr 4
Narva linna 2021. aasta eelarve kinnitamine

Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määrus nr 2
Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Narva Linnavolikogu 11.01.2021 määrus nr 1
Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrus nr 21
Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrus nr 20
Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrus nr 19
Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrus nr 18
Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord

Narva Linnavolikogu 27.08.2020 määrus nr 14
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine

Narva Linnavolikogu 27.08.2020 määrus nr 13
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 26.06.2020 määrus nr 11
"Narva Linnakantselei põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 27.02.2020 määrus nr 6
"Reklaamimaksumäärus"

Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määrus nr 5
"Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest"

Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määrus nr 24
"Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord"

Narva Linnavolikogu 24.10.2019 määrus nr 22
"Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine"

Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määrus nr 18
"Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määrus nr 17
"Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määrus nr 16
"Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määrus nr 15
"Narva Linnaarhiivi põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määrus nr 14
"Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 20.06.2019 määrus nr 13
"Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine"

Narva Linnavolikogu 21.03.2019 määrus nr 6
"Projekti "Uus elu sinu hoovile" raames korteriühistute toetamise kord"

Narva Linnavolikogu 21.03.2019 määrus nr 5
"Narva linna kaevetööde eeskiri"

Narva Linnavolikogu 21.03.2019 määrus nr 4
"Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise kord"

Narva Linnavolikogu 21.03.2019 määrus nr 3
"Välireklaami paigaldamise eeskiri"

Narva Linnavolikogu 24.01.2019 määrus nr 1
"Narva linna taksoveonõuded"

Narva Linnavolikogu 20.12.2018 määrus nr 22
"Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine"

Narva Linnavolikogu 29.11.2018 määrus nr 21
"Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine"

Narva Linnavolikogu 25.10.2018 määrus nr 18
"Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord"

Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11
"Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määrus nr 9
"Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määrus nr 8
"Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord"

Narva Linnavolikogu 22.03.2018 määrus nr 6
"Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu"

Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 3
"Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2
"Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 10.08.2017 määrus nr 11
"Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord"

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määrus nr 8
"Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord"

Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrus nr 6
"Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord"

Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrus nr 5
"Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord"

Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrus nr 4
"Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord"

Narva Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 3
"Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 2
"Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine"

Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määrus nr 26
"Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrus nr 15
"Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 19.05.2016 määrus nr 13
"Narva üldhariduskooli medaliga lõpetajatele toetuse andmise kord"

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10
"Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määrus nr 7
"Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 25.02.2016 määrus nr 5
"Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri"

Narva Linnavolikogu 28.08.2015 määrus nr 26
"Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord"

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 määrus nr 24
"Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord"

Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrus nr 18
"Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks"

Narva Linnavolikogu 21.05.2015 määrus nr 17
"Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord"

Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 15
"Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas"

Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 13
"Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele"

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrus nr 10
"Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord"

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrus nr 9
"Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord"

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrus nr 8
"Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine"

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määrus nr 6
"Pedagoogide töötasustamise kord"

Narva Linnavolikogu 26.02.2015 määrus nr 4
"Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus"

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2
"Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend"

Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26
"Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord"

Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 16
"Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine"

Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrus nr 10
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Narva Linnavolikogu 20.03.2014 määrus nr 8
Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 6
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määrus nr 4
Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 23.01.2014 määrus nr 1
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määrus nr 27
Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Narva Linnavolikogu 26.09.2013 määrus nr 24
Maamaksumäära kehtestamine

Narva Linnavolikogu 26.09.2013 määrus nr 23
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 14
Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 12
Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 10
Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 9
Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 24.01.2013 määrus nr 1
Narva Muuseumi põhimäärus

Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 27
Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 24
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord

Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määrus nr 23
Maamaksust vabastamise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 20.09.2012 määrus nr 20
Narva Noorteparlamendi põhimäärus

Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14
Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Narva Linnavolikogu 17.05.2012 määrus nr 9
Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Narva Linnavolikogu 17.05.2012 määrus nr 8
Narva jäätmehoolduseeskiri

Narva Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 8
Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord

Narva Linnavolikogu 26.05.2011 määrus nr 6
Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määrus nr 2
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määrus nr 40
Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord

Narva Linnavolikogu 23.09.2010 määrus nr 31
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Narva Linnavolikogu 30.06.2010 määrus nr 26
Supiköögiteenuse osutamise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määrus nr 23
Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord

Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määrus nr 20
Kohanime määramise kord

Narva Linnavolikogu 06.05.2010 määrus nr 19
Narva linnavara registri pidamise kord

Narva Linnavolikogu 11.02.2010 määrus nr 6
Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kord

Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määrus nr 2
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määrus nr 26
Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimused ja kord

Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määrus nr 24
"Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine"

Narva Linnavolikogu 26.02.2009 määrus nr 5
Narva linna Sümfooniaorkestri põhimäärus

Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määrus nr 29
Narva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus

Narva Linnavolikogu 27.03.2008 määrus nr 23
Noorteprojektide linnaeelarvest toetamise tingimused ja kord

Narva Linnavolikogu 27.03.2008 määrus nr 22
"Narva Keskraamatukogu põhimäärus"
 

Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 20
Raieloa andmise tingimused ja kord

Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 19
Narva linna taksoveo eeskiri

Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määrus nr 16
"Narva linna heakorra eeskiri"

Narva Linnavolikogu 14.02.2008 määrus nr 10
"Messitoetuse eraldamise kord"

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määrus nr 6
"Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine"

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määrus nr 5
"Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele"

Narva Linnavolikogu 18.12.2007 määrus nr 46
Narva Linnavolikogu kantselei põhimäärus

Narva Linnavolikogu 26.09.2007 määrus nr 36
Narva linna arengukava 2008-2024 kinnitamine

Narva Linnavolikogu 16.08.2007 määrus nr 33
Linnaelanike küsitluse läbiviimise kord

Narva Linnavolikogu 15.03.2007 määrus nr 9
Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määrus nr 34
Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ 

Narva Linnavolikogu 03.08.2006 määrus nr 33
Narva linna väärteoasjade registri asutamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Narva Linnavolikogu 03.08.2006 määrus nr 31
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Narva Linnavolikogu 03.08.2006 määrus nr 30
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri

Narva Linnavolikogu 03.08.2006 määrus nr 29
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Narva Linnavolikogu 29.06.2006 määrus nr 25
Ettevõtlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord

Narva Linnavolikogu 01.06.2006 määrus nr 22
Munitsipaalsete põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise korraldamine

Narva Linnavolikogu 20.04.2006 määrus nr 16
Narva Linnavolikogu töökord

Narva Linnavolikogu 20.04.2006 määrus nr 15
Koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise korraldamine

Narva Linnavolikogu 20.04.2006 määrus nr 14
Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määrus nr 20
Linnavara eeskiri

Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrus nr 18
Linnavara võõrandamise kord

Narva Linnavolikogu 17.03.2005 määrus nr 14
Linnavarakasutusse andmise kord

Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määrus nr 58
Munitsipaaleluruumide sisekorra eeskiri kinnitamine

Narva Linnavolikogu 21.10.2004 määrus nr 48
Transiittranspordi liiklemise kord Narva linnas

Narva Linnavolikogu 30.09.2004 määrus nr 46
Väikese sissetulekuga perekondade laste toitlustamise toetuse määra kinnitamine üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes

Narva Linnavolikogu 20.05.2004 määrus nr 25
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 29.04.2004 määrus nr 20
Narva Linnavalitsuse, kui kaubandusteenuse korraldaja, poolt väljaantava müügipileti hinna kehtestamine

Narva Linnavolikogu 15.01.2004 määrus nr 1
Üüri piirmäära kehtestamine

Narva Linnavolikogu 04.09.2003 määrus nr 39
Ühiselamute ruumide üürile andmise kohta

Narva Linnavolikogu 08.05.2003 määrus nr 26
Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 16.01.2003 määrus nr 1
Pärandi vastuvõtmise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 20.03.2002 määrus nr 111
Narva linna pärimisõiguste delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Narva Linnavolikogu 13.02.2002 määrus nr 103
Soojusenergia arvestuse juhendi kinnitamine

Narva Linnavolikogu 17.10.2001 määrus nr 88
Turismiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Narva Linnavolikogu 27.09.2000 määrus nr 49
Narva teeregistri asutamine

Narva Linnavolikogu 29.06.2000 määrus nr 36
Narva Linna Põhimääruse kinnitamine

Narva Linnavolikogu 15.03.2000 määrus nr 16
Mitteeluruumiga elamu asukohta arvestava koefitsiendi määramine

Narva Linnavolikogu 15.03.2000 määrus nr 15
Mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel

Narva Linnavolikogu 15.09.1999 määrus nr 117
Narva Linna Aukodaniku nimetuse omistamise kohta

Narva Linnavolikogu 02.09.1999 määrus nr 113
Narva Linna Aukodaniku Põhimääruse rakendamise korra kohta

Narva Linnavolikogu 19.05.1999 määrus nr 99
Narva jõe sadama arengukava kinnitamisest

Narva Linnavolikogu 03.03.1999 määrus nr 88
Aktsiaseltsi Narva Soojusvõrk“ asutamise kohta

Narva Linnavolikogu 27.01.1999 määrus nr 80
Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas“ kinnitamise kohta

Narva Linnavolikogu 16.12.1998 määrus nr 77
Sotsiaalabiameti kaudu erivajadustega isikute ühiskondlikele ühingutele rahaliste vahendite eraldamise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 16.12.1998 määrus nr 76
Sotsiaalabiameti poolt vähekindlustatud isikute toitlustamise organiseerimise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 16.12.1998 määrus nr 75
Sotsiaalabiameti kaudu ühekordse materiaalse abi osutamise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 16.12.1998 määrus nr 74
Linnaliinide teenindamise liinilubade väljastamine

Narva Linnavolikogu 14.01.1998 määrus nr 33
Toetuse andmise korra kinnitamise kohta Narva linna põhikoolides, gümnaasiumides, koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaal huvikoolides

Narva Linnavolikogu 14.01.1998 määrus nr 32
Linna lipu ja vapi kasutamise korra kinnitamise kohta

Narva Linnavolikogu 17.12.1997 määrus nr 27
Narva linna mitteasutatud munitsipaaleluruumide ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine

Narva Linnavolikogu 26.06.1997 määrus nr 16
AS Heakorrastus Põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamise kohta

Narva Linnavolikogu 26.06.1997 määrus nr 15
Omavalitsusasutuste ametiisikute osalemisest munitsipaalsete äriühingute juhtkonnas

Narva Linnavolikogu 21.05.1997 määrus nr 13
Omandireformi alusel kohaliku omavalitsuse reservfondist eraldamise ja rahaliste vahendite kasutamise korra kinnitamise kohta

Narva Linnavolikogu 19.02.1997 määrus nr 4
Narva linnavolikogu liikme rinnamärgi ja tunnistuse Põhimääruse kinnitamise kohta

Narva Linnavolikogu 22.05.1996 määrus nr 90
Tänukirja ja Aumärgiga autasustamise Põhikirja kinnitamise kohta

Narva Linnavolikogu 17.04.1996 määrus nr 86
Narva linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise kord

Narva Linnavolikogu 26.03.1996 määrus nr 83
Lisatingimuste kohta Narva linna munitsipaaleluruumide erastamisel avaliku oksjoni teel

Narva Linnavolikogu 08.02.1995 määrus nr 38
Põhimääruse Narva Linna Aukodaniku kinnitamise kohta
 

Narva Linnavolikogu 19.01.1994 määrus nr 1
Narva linna lippudest