Narva linn


Eeskirjad ja korrad

Linnavara eeskiri
Linnavara võõrandamise kord
Linnavara kasutusse andmise kord
Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodiline juhend
Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord
Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise kord
Välireklaami paigaldamise eeskiri
Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
+ Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
Heakorra eeskiri
Taksoveo eeskiri
Raieloa andmise tingimused ja kord
+ Raieloa taotlus
Kaevetööde eeskiri
+ Taotlus kaeveloa saamiseks / Garantiikiri
Jäätmehoolduseeskiri
Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord
Projekti "Kodulinn kaunimaks" raames korteriühistute toetamise kord
Projekti "Uus elu sinu hoovile" raames korteriühistute toetamise kord
Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks
Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord
Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord
Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
Spetsialistidele munitsipaaleluruumide üürile andmise kord Narva linnas
Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord
+ Laste mänguväljaku ehitamise toetuse taotluse vorm
Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord
+ Laste spordiväljaku ehitamise toetuse taotluse vorm
Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine
Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest
+ Lisa 1. Kodanikualgatuse toetamise ettepaneku esitamise vorm
+ Lisa 2. Hääletussedeli vorm

Lisatud 07.06.2008, 15:35
Muudetud 08.01.2021, 16:05

Tagasi