Narva linn


Auditi kohustus liftidele, eskalaatoritele ja liikurteedele

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et liftidele, eskalaatoritele ja liikurteedele tuleb enne kasutamist teha audit.

Auditi käigus kontrollitakse tehnilist korrasolekut ning ohutust. Liftidel on auditi nõue kehtinud juba pikka aega, eskalaatoritel ja liikurteedel peab audit olema tehtud hiljemalt 1. juuliks 2018.

Auditit teevad Eestis kaks ettevõtet - Inspecta Estonia OÜ ja Tehnoaudit OÜ. Tänaseks on TJA andmetel audit tehtud 5086 liftil ja 136 eskalaatoril/liikurteel.

Alla 10 aasta vanuste liftide tehnilist seisukorda tuleb kontrollida iga 24 kuu tagant, vanematel iga 12 kuu tagant. Eskalaatorile ja liikurteele tuleb audit teha iga 2 aasta tagant.

Auditite vahepealsel ajal tuleb lifti, eskalaatorit ja liikurteed hooldada. Nõuded liftide ja eskalaatoritele on kehtestatud seadme ohutuse seadusega ja nende nõuete täitmise eest vastutab seadme omanik.

Seadme omanik peab tagama, et:
seade vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu (varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega);
audit on õigeaegselt läbi viidud;
määratud on seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja);
seadmetöid (ümberehitamine, remont, tehnohooldus) teeb pädev isik;
on olemas dokumentatsioon seadme kohta;
avarii või õnnetusjuhtumi korral antakse järelevalveametnikule igakülgset abi põhjuste uurimisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei too kaasa edasisi kahjustusi.


Tehnilise Järelevalve Amet

Lisatud 05.07.2018, 13:41
Muudetud 05.07.2018, 13:56

eelmine järgmine