Narva linn


Konkurss Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikoha täitmiseks

Narva Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikoha täitmiseks.

Põhiülesanded:
- esindab ametit kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud ameti ülesannete täitmiseks;
- juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest ja annab volitused ameti esindamiseks;
- sõlmib vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Narva linna õigusaktidele ameti ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid ja esitab ilma täiendavate volitusteta ametit riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes oma pädevuse piires;
- käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;
- rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
- esitab Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorile ameti eelarve eelnõu ning kannab vastutust eelarve korrektse täitmise eest ning eelarves ettenähtud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
- esitab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti poolt välja töötatud õigusaktide eelnõud Linnavalitsuse istungitele.

Sobival kandidaadil on:
- vähemalt riigi poolt tunnustatud magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
- vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus kõrgharidust nõudval tööl ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat;
- omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
- omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
- valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses ning vene keelt;
- tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
- oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
- olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega;
- omama juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

Omalt poolt pakume:
- toetavat ja sõbralikku meeskonda;
- enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Töökoha andmed:
- Töökoha asukoht: Ida-Virumaa, Narva linn, Peetri plats 5.
- Vabade töökohtade arv: 1.
- Tööaeg: täistööaeg.
- Töösuhte kestus: tähtajatu.
- Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- sooviavaldus;
- CV;
- motivatsioonikiri;
- allkirjastatud kinnitus, et kandidaat vastab ametikohale asumiseks seaduses sätestatud nõuetele;
- haridust tõendavate dokumentide koopiad;
- isikut tõendava dokumendi koopia;
- muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume saata märgusõnaga "ALPA direktor" hiljemalt 23.novembriks 2018 e-posti aadressile konkurss@narva.ee või paberkandjal posti teel aadressile Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, Narva linn, 20308 või tuua isiklikult aadressile Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, Narva, kab. 213.

Lisainformatsioon:
Narva Linnakantselei asjaajamisteenistuse vaneminspektor Larissa Bogatova, tel 3599027.

Lisatud 05.11.2018, 14:06
Muudetud 05.11.2018, 14:19

eelmine järgmine