Narva linn


Konkurss „Võlanõustamisteenuse osutamine“

Narva linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi, et leida võlanõustamisteenuse osutajat.

1.    Üldandmed
1.1    Konkursi korraldaja: Narva linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, asukoht Linda 4, Narva linn 20309, telefon 3569600, e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee.
1.2    Edukaks tunnistatakse nõuetele vastav madalaima hinnaga pakkumine.

2.    Teenuse eesmärk ja sisu
2.1    Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
2.2    Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
2.3    Nõustamise asukoht: Linda 4, 20309 Narva linn.
2.4    Võlanõustamisteenuse eeldatav maht 6 tundi nädalas, 24 tundi kuus.
2.5    Orienteeruv periood: detsember 2018.a.
 
3.    Nõuded pakkujale
3.1    Pakkuja peab olema äriregistris registreeritud.
Eestis asuva äriühingu registreeritust kontrollib konkursi korraldaja iseseisvalt (pakkuja ei pea tõendit esitama).
3.2    Pakkujal puuduvad pakkumiste esitamise tähtpäeval riiklikud maksuvõlad. Konkursi korraldaja kontrollib iseseisvalt riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust.
3.3    Pakkuja peab tagama 1 (ühe) võlanõustaja olemasolu, kes vastab ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:
1)    isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
2)    isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.
3.4 Võlanõustaja peab valdama eesti ja vene keelt kõrgtasemel.

4.    Pakkumise vormistamine
4.1    Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
4.1.1  Pakkuja üld- ja kontaktandmed.
4.1.2 Andmed võlanõustaja kohta (СV, tõend punktis 3.3 nimetatud nõuetele vastavuse
         kohta).
4.1.3 Võlanõustamisteenuse osutamise hind tunnis (km-ta ja km-ga).

5.    Konkursi muud tingimused
5.1    Konkursi korraldaja võib konkursist loobuda või konkursi teatavaks tehtud tingimusi muuta. Konkursist loobumine või tingimuste muutmine tehakse teatavaks samal viisil kui konkurss või selle tingimused.
5.2    Konkursi korraldaja võib tagasi lükata kõik pakkumised.
5.3    Esitatud pakkumiste läbivaatamine ja otsustamine toimub hiljemalt 3 tööpäeva jooksul  pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist.
5.4    Sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse võlanõustamisteenuse osutamise leping.

Ootame Teie pakkumisi hiljemalt 23.11.2018.a e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee.


Lisainfo:
Aleksei Ivanov
Narva linna Sotsiaalabiameti
peaspetsialist
e-post: aleksei.ivanov@narva.ee

Lisatud 14.11.2018, 10:36
Muudetud 14.11.2018, 10:56

eelmine järgmine