Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Kraavi tn 1 detailplaneeringu avalikule arutelule 10. jaanuaril kell 10:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Vastuvõetud detailplaneeringu lahendus näeb ette ajalooliste tänavate markeerimist ja kasutusse võtmist ning kahe Narva Vanalinnale iseloomuliku perimetraalse hoonestusega kvartali loomist. Vastavate tingimuste saavutamiseks pakub detailplaneering ehitusaluse pinna suurendamist Vanalinna linnaosa kinnistute tavapärase täisehituse mahuni, mis on üldplaneeringu ja muinsuskaitse eritingimustega piiratud kuni 70% krundi pinnast ehk antud krundi suuruse alusel ca 4000 m². Vastavalt esitatud detailplaneeringu lahendusele on kavandatav ehitiste arv krundil kuni 4 (neli) hoonet igal krundil. Planeeritav korruselisus on kuni 4 (neli) korrust ja kõrgus kuni 16 m. Ehitusalune pind on kõikidel hoonetel kokku kuni 4000 m². Detailplaneeringu säilitab kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarbet: ühiskondlike ehitiste ala (Üh). Detailplaneering pakub lahendust maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse küsimustele, määrab tehnovõrkude asukohad. Detailplaneering on kooskõlas nii kehtiva Narva linna Vanalinna linnaosa üldplaneeringuga kui ka muinsuskaitse eritingimustega.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kutsub Raudsilla tn 1 detailplaneeringu avalikule arutelule 10. jaanuaril kell 11:00 aadressil Peetri plats 5, ruum 301. Raudsilla tn 1 krundile kavandatakse ehitada kuni viis (5) korterelamut ning kuni viis (5) abihoonet. Hoonete kavandatav ehitusalune pind on kuni 3 000 m² ja hoonete suletud brutopind kuni 18 000 m². Korterelamute korruselisus on kuni 6 korrust. Detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse, määrama tehnovõrkude asukohad. Raudsilla tn 1 krundil asub aastal 2006 suletud Juhkentali kooli hoone. Planeeringuala satub osaliselt kalda ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi, mis on kinnitatud Narva linna üldplaneeringuga. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste ala. Detailplaneering toob kaasa kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas.


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Lisatud 06.01.2020, 13:18
Muudetud 06.01.2020, 13:40

eelmine järgmine