Narva linn


Konkurss peaarhitekti ametikohale

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi

PEAARHITEKTI ametikohale

Ametikoha põhieesmärk on:
♦ linnaruumi üldise arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamine;
♦ linna arhitektuuri-, projekteerimis- ja planeerimisalase töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine;
♦ arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhtimine.

Peaarhitekti peamisteks tööülesanneteks on:
1. Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna juhtimine, sh:
• üldplaneeringu 2035+ koostamise, ülevaatamise ja elluviimise tagamine;
• planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuursete ja linnakujunduslike põhiprintsiipide väljatöötamise ning planeerimisalase töö korraldamine;
• projekteerimistingimuste koostamise korraldamine;
• ehitus- ja kasutuslubade väljastamiseks vms esitatud ehitusprojektide, nende muudatuste jm kooskõlastamine;
• linna kunstilise kujundamise põhimõtete väljatöötamise ja kujundustööde koordineerimine ja kooskõlastamine;
• muinsus- ja keskkonnakaitse tegevuse korraldamine linna territooriumil;
• linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuste eelnõude koostamine, nende esitamine vastuvõtmiseks ning ettekandmine halduskogu istungitel;
• arhitektuuri- ja planeerimise osakonna töö üldine korraldamine.
2. Linna objektide ja avaliku ruumi arhitektuurivõistluste korraldamise suunamine, võistlustingimuste koostamise ja võistluste läbiviimise korraldamine ning võistluste žüriides osalemine.
3. Linna projekteerimis-, planeerimis- ja ehitusalaste eeskirjade ja normdokumentide väljatöötamisel osalemine, ettepanekute tegemine normdokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks.
4. Linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt moodustatud komisjonide töös osalemine.
5. Ameti direktori asendamine.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane (arhitektuur) Eestis tunnustatud akadeemiline kõrgharidus (vähemalt magistrikraad, MA)
• vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus
• eesti keele oskus C1-tasemel
• vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel
• inglise keele oskus suhtlustasemel
• vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele
• hea juhtimisoskus, koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd vastuolulises suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses
• võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
• enesetäiendamise võimalust
• sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi
• väljastpoolt Narvat tulijale munitsipaalkorteri kasutamise võimalust

Kandideerimiseks esitada:
• elulookirjeldus (CV) ja kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest
• haridust tõendava dokumendi koopia
• motivatsioonikiri (maks. 0,5 lk)
• essee visioonist, mida soovid peaarhitektina ellu viia (prioriteedid linnaruumis, ülesanded mida täita soovid jms) (maks. 2 lk)
• portfoolio teostatud töödest (4-6 tööd)

Tööle asumise aeg:
01.oktoober 2020 või esimesel võimalusel.

CV ja lisad märkega "PEAARHITEKT" palume saata hiljemalt 7. augustiks 2020 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee.

Lisatud 17.06.2020, 15:29
Muudetud 17.06.2020, 15:55

eelmine järgmine