Narva linn


Konkurss Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikohale

Narva Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikoha täitmiseks.

Põhiülesanded:
- esindab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametit (edaspidi Amet) kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud Ameti ülesannete täitmiseks;
- juhib Ameti tegevust ja vastutab Ametile pandud ülesannete täitmise eest ja annab volitusi Ameti esindamiseks;
- sõlmib vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Narva linna õigusaktidele tuginedes Ameti ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid ja esindab oma pädevuse piires ilma täiendavate volitusteta Ametit riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
- käsutab temale antud õiguste piires Ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;
- rakendab abinõusid Ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
- esitab Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorile Ameti eelarve eelnõu ning kannab vastutust eelarve korrektse täitmise eest ning eelarves ettenähtud rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
- esitab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt välja töötatud õigusaktide eelnõusid linnavalitsuse istungitele.

Sobiv kandidaat:
- omab Eesti Vabariigi poolt tunnustatud magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset;
- omab vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või 3-aastast töökogemust kõrgharidust nõudval töökohal ametiasutuse või ametikoha valdkonnas;
- omab üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
- omab põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskab neid ametiülesannete täitmisel rakendada;
- valdab eesti keelt seaduse alusel sätestatud ulatuses, valdab vene keelt;
- tunneb asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning teenistusülesannete täitmisel täidab neid nõuetekohaselt ja täpselt;
- oskab kasutada arvutit, sealhulgas ametikohale vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
- on avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega;
- omab juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

Omalt poolt pakume:
- toetavat ja sõbralikku meeskonda;
- enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Töökoha asukoht: Narva linn, Peetri plats 5.
Tööaeg: täistööaeg.
Töösuhte kestus: tähtajatu.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- sooviavaldus;
- CV;
- motivatsioonikiri;
- allkirjastatud kinnitus, et kandidaat vastab ametikohale asumiseks seaduses sätestatud nõuetele;
- haridust tõendavate dokumendide koopiad;
- isikut tõendava dokumendi koopia;
- muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume saata hiljemalt 28. juuniks 2019. aastal märgusõnaga "ALPA direktor" e-posti aadressile konkurss@narva.ee või edastada paberkandjal posti teel aadressile Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, 20308 Narva linn või tuua isiklikult Narva Linnavalitsusse (Peetri plats 5, kab. 213).


Lisatud 31.05.2019, 15:56
Muudetud 05.06.2019, 08:00

eelmine järgmine