Narva linn


Linnavara võõrandamine (Muru tn 41, AÜ Vesna)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja järgmise linnavara võõrandamise kirjalikul avalikul enampakkumisel:

KINNISTU (hoonestatud) aadressil Narva linn, Muru tn 41 (AÜ Vesna)
- Tartu Maakohtu kinnistusregistriosa nr 18847050
- katastritunnus 51101:001:0627
- maa sihtotstarve elamumaa 100%
- pindala 988 m²
- alghind 1 700 eurot
- osavõtutasu 50 eurot
- tagatisraha 170 eurot
fotod

Hoone (aiamaja) ehitisregistri kood 120872404.
Maaameti andmed:
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/qXMzecym.
Müüdava varaga võib tutvuda iseseisvalt kohapeal.

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18 "Linnavara võõrandamise kord".

Objekt müüakse seisundis, milles ta on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Kinnised ümbrikud pakkumistega tuleb esitada tööpäeviti (E 8.00-18.00; T, K, N 8.00-17.00; R 8.00-16.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Peetri plats 3-23 (IV korrus, kabinet 4), hiljemalt 21.06.2021. a (kaasa arvatud).

Ümbrikule tuleb märkida ainult võõrandatava kinnistu aadress ning selles peavad sisalduma vormikohane pakkumine ning muud nõutavad dokumendid.

Pakkumise hind tuleb näidata eurodes täisarvuna, juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumine (pakkumise vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 22.06.2021 kell 10.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn, Peetri plats 3-22 (III korrus, kabinet 2). Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.

Enampakkumise osavõtutasu (50 eurot) ja tagatisraha (170 eurot) tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt Linnavara võõrandamise korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Informatsiooni müüdava vara ja enampakkumise läbiviimise tingimuste kohta saab ka tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist aadressil Narva, Peetri plats 3-23 (IV korrus, kabinet 6) või
tel 3599142, tel 56650191, e-post
linnamajandus@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• E, T, K, N 9.00-12.00 ja 13.00-17.00;
• R 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Lisatud 09.06.2021, 09:01
Muudetud 09.06.2021, 09:43

eelmine järgmine