Narva linn


Linnavara võõrandamine (torud, torupõlved)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise - eelisoleeritud signaaltraatidega torude ja torupõlvede võõrandamine.

Enampakkumise korraldaja on Narva Linnamajandusamet, registrikood 75039729, Peetri plats 3, 20308 Narva.

Kinnistul asukohaga Narva linn Linda tn 8 asuvad realiseerimata Suur-Aguli tänava rekonstrueerimise projekti tagajärjel jäänud eelisoleeritud signaaltraatidega torud DN250 (273x5,0 mm) ja torupõlved (1,2x1,2 m), üldkogus on ca 210 jm. Torud on avatud platsil pikaajalise ladustamise tagajärjel kahjustatud korrosiooniga ning neil esineb loomulik füüsiline kulum.

Nimetatud linnavara antakse ostjale üle sellisel kujul nagu see oli müügieelse vaatluse ajal.

Torude ja torupõlvede äravedamine peab toimuma 1 kuu jooksul alates müügilepingu allakirjutamise hetkest.

Alghind: 400 eurot
Osavõtutasu: 35 eurot
Tagatisraha: 80 eurot

Pakkumuse vormistamine ja esitamine

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Kinnised ümbrikud pakkumustega tuleb esitada tööpäeviti (E 8.00-18.00; T, K, N 8.00-17.00; R 8.00-16.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Narva, Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7, kuni kella 9.00-ni 04.06.2019.
Ümbrikule tuleb märkida ainult võõrandatava linnavara nimetus ("torud") ning selles peavad sisalduma vormikohane pakkumisavaldus ning muud nõutud dokumendid.
Pakkumuse hind tuleb näidata eurodes täisarvuna. Juhul, kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumisavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilise isiku viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Määratud ajaks esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 04.06.2019 kell 10.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 1. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumuse teinud isikud.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida linnavara objekti nimetus ("torud"), mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt linnavara võõrandamise korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.
Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest, tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7.

Objektiga tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti - tel 3599165 või e-posti aadress nikolai.ivanov@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00–17.00;
• reede 9.00-12.00, 13.00–16.00.

Info:
tel 53033522
e-post
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 24.05.2019, 08:14
Muudetud 24.05.2019, 08:27

eelmine järgmine