Narva linn


Linnavara võõrandamine (garaažiboksid)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja linnavara võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:

KINNISTU (garaažiboks) aadressil Lavretsovi tn 5b, Narva
Katastritunnus: 51101:001:1090
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 43 m²
Alghind: 3000 €
Osavõtutasu: 35 €
Tagatisraha: 300 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (garaažiboks) aadressil Lavretsovi tn 5c, Narva
Katastritunnus: 51101:001:1093
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 49 m²
Alghind : 3500 €
Osavõtutasu: 35 €
Tagatisraha: 350 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (garaažiboks) aadressil Lavretsovi tn 5d, Narva
Katastritunnus: 51101:001:1094
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 47 m²
Alghind: 4000 €
Osavõtutasu: 35 €
Tagatisraha: 400 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (garaažiboks) aadressil Lavretsovi tn 5e, Narva
Katastritunnus: 51101:001:1092
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 57 m²
Alghind: 4500 €
Osavõtutasu: 35 €
Tagatisraha: 450 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (garaažiboks) aadressil Lavretsovi tn 5f, Narva
Katastritunnus: 51101:001:1091
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 51 m²
Alghind: 4500 €
Osavõtutasu: 35 €
Tagatisraha: 450 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

KINNISTU (garaažiboks/abiruum) aadressil Lavretsovi tn 5g, Narva
Katastritunnus: 51101:001:1095
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 55 m²
Alghind: 1000 €
Osavõtutasu 35 €
Tagatisraha 100 €
Detailplaneeringut kehtestatud ei ole.

Fotod


Hooneühistu NARVA ALMAZ (registrikood 80038413) liikmesus, mis annab liikmesuse omanikule õiguse kasutada Hooneühistule NARVA ALMAZ kuuluval kinnistul aadressil Narva linnas Vana-Joala tee 6 (Tartu Maakohtu kinnistuosakonna registriosa 596709) paiknevates garaažides asuvat garaažiboks nr 126.
Katastritunnus: 51106:001:0054
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%
Pindala: 19 m²
Alghind 700 €
Osavõtutasu 50 €
Tagatisraha 70 €
Fotod

NB! Juurdepääs kinnistutele asukohaga Narva linn Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja 5g tuleb kokku leppida kinnistute asukohaga Lavretsovi 5 ja 5a omaniku Osaühinguga Etapp SN (registrikood 10830702).

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumisavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Osavõtuavaldused tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile posti, e-posti (linnamajandus@narva.ee) teel või isiklikult kohale tuua alates 03.06.2019 kuni 07.06.2019 (kaasa arvatud) aadressile: Peetri plats 3, Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7. Kaasas peavad olema nõutud dokumendid.

Avalik suuline enampakkumine toimub 11.06.2019 kell 11.00 aadressil Peetri plats 3, Narva, 3. korrus, ruum 22, kabinet 2. Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 11.06.2019 kell 10.00-10.30.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt Linnavara võõrandamise korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra § 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7.

Objektidega asukohaga Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f ja 5g võib tutvuda 03.06.2019 kell 15.00-15.30.
Objektiga HÜ NARVA ALMAZ (garaažiboks nr 126) tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti - tel 3599142 või tel 56650191.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00–17.00;
• reede 9.00-12.00, 13.00–16.00.

Info:
tel 53033522, e-post
linnamajandus@narva.ee.

Lisatud 24.05.2019, 08:51
Muudetud 24.05.2019, 09:11

eelmine järgmine