Narva linn


Eluruumi kohandamise toetus

Narva Linna Sotsiaalabiamet teatab, et alates 03.02.2020. a alustati avalduste vastuvõtmist puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru raames.

Avalduste vastuvõtmine eluruumi kohandamiseks kolmanda taotlusvooru raames toimub alates 03.02.2020. a kuni 31.07.2020. a.

Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Antud meetme eesmärk on toetada vähemalt 2000 puudega inimese kodu kohandust nende vajadustele vastavaks. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 puudega inimese eluruumid üle Eesti.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:
1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2. hügieenitoimingute parandamiseks;
3. köögitoimingute parandamiseks.

Eluruumi kohandamise toetus on ette nähtud isikutele, kellel on määratud keskmine, raske või sügav puue ja kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Narva linn.

Hüvitamisele kuuluvad:
♦ ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
♦ ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
♦ pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
♦ ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
♦ puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
♦ sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

Meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru raames hüvitamisele kuuluvate kulude piirmäär.

Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase või vabas vormis avalduse, milles põhjendab eluruumi kohandamise vajalikkust.

Avaldusele lisatakse:
1) hinnapakkumine kohandamise maksumuse kalkulatsiooniga (kulude maksumusel ilma käibemaksuta alla 5000 eurot, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine, maksumusel rohkem kui 5000 eurot – vähemalt kaks hinnapakkumist);
2) eluruumi omandi- või kasutusõigust tõendav dokument ning vajadusel omanike nõusolek selle kohandamisega;
3) võimalusel taotleja keskkonna kohanduse hinnang.

Kui kohandamine puudutab täiskasvanut, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakonna poole (Malmi 5a, 1. korrus, kab. 112, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00), kui kohandamine puudutab last, tuleb pöörduda Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna poole (Linda 4, 4. korrus, kab. 412, vastuvõtuaeg: esmaspäev ja kolmapäev 9.00-12.00, 13.00-16.00).

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Selle perioodi jooksul igal aastal vähemalt üks kord aastas kuulutab Rahandusministeerium välja taotlusvooru.

Toetajate logo

Narva Linna Sotsiaalabiamet
sotsiaalabiamet@narva.ee

Lisatud 04.02.2020, 08:57
Muudetud 04.02.2020, 09:23

eelmine järgmine